Aktuelt

Aktuelle saker frå H2 Hardanger

Eidfjord brannstasjon

Eidfjord brannstasjon

Eidfjord kommune byggjer i desse dagar ny brannstasjon. Bygget ligg på Lægreid i tilknytting til kommunen si driftsavdeling. Brannstasjonen er rikt utstyrt med garderobar, kontor, møterom, treningsrom, vognhall for 6 utrykningskjøretøy med tilhøyrande vaskehall.

Bygget er karakteristisk med sine skrå betongveggar og mørke kledning. Kombinasjonen av betong, grønt tak og mørkt tre gjev eit robust og moderne uttrykk som høver fint inn i det dramatiske landskapsrommet i Eidfjord.

Spesielle forhold rundt skredvind frå fjella i sør-aust, har lagt premissar for material og utforming av brannstasjonen. Lasta på bygget, i tilfelle skred, er på heile 1000 kg pr. kvadratmeter. Dette tilsvarar 4 gongar normal snølast på tak. Denne lasta verkar på både fasadar og tak.
Enkelte områder på bygget er lasta opp i heile 2200 kg pr. kvadratmeter i både trykk og løft.  Stasjonen kan med dette tole solid juling. Desse kreftene er det H2 Hardanger si oppgåve å temme.

Konstruksjonen som utgjer store delar av det synlege bygget vert utført som prefabrikkert betongelement. Dette gjev høg kvalitet på betongarbeidet, men stiller strenge krav til prosjektering og samhandling mellom dei prosjekterande. Slikt vert spesielt utfordrande når kravet frå Eidfjord kommune er at brannstasjonen skal stå klar på imponerande 8 månadar, altså april 2021.

Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise. Funksjon og ytingsskildringa er eit resultat av eit godt forprosjekt som er detaljert og grundig. Dette gjev færre tvistar og ei enklare gjennomføring. Det heile vert kontrollert av ein røynd administrasjon og prosjektleiing.

H2 Hardanger har ansvar for byggjeteknikk, samt geoteknikk og VA. Det er eit spanande og utfordrande prosjekt å få ta del i, då det er mange dyktige aktørar involvert for å reise Eidfjord brannstasjon.

Byggherre er Eidfjord Kommune, totalentreprenør er Seimen AS. Arkitekt for forprosjektet er Bruket AS.
Illustrasjon på bilete under er utarbeidt av Bruket AS.

Landstraum til fôrflåtar

Landstraum til fôrflåtar

Lingalaks vurderer etablering av landstraum til fôrflåtane Tveitnes og Lingaholmane. Dette er eit miljøtiltak for å spare CO2-utslepp frå dieselgenerator, og transport av drivstoff. Etableringa på Lingaholmane er støtta av Enova, medan på Tveitnes betalar Lingalaks...

Byggjetrinn fire ved Jondal skule er i gang

Byggjetrinn fire ved Jondal skule er i gang

I midten av august starta Røynstrand Entreprenør opp med det som er 4 byggetrinn ved Jondal skule.
H2 Hardanger har vore engasjert innan prosjekt og byggjeleiing sidan oppstarten av byggetrinn 1 hausten 2017.
Byggetrinn 4 inneber riving av det gamle biblioteket og nybygg som skal innehalde areal for praktisk-estetiske fag

Mowi oppgraderer på Kvingo!

Mowi oppgraderer på Kvingo!

H2 Hardanger AS bistår med RIB-Prosjektering når Mowi Kvingo oppdaterer anlegget sitt. Prosjektet omfattar forsterking av beresystem for nytt startforingsanlegg. I eksisterande produksjonshall er det lagt inn nytt berande dekke. Nytt dekke er fundamentert på...

H2 Hardanger i ny drakt

H2 Hardanger i ny drakt

I vår fekk H2 Hardanger ny logo, og vernebekledninga er sjølvsagt fornya med riktig logo. No er det ingen tvil om kva verksemd våre tilsette kjem frå!           

Udlabu omsorgsbustadar reiser seg på Voss

Udlabu omsorgsbustadar reiser seg på Voss

På den gamle Udlabu tomta til Voss kommune reiser det seg i desse dagar tre nye omsorgsbustadar. Det skal i alt vera 20 bustadar fordelt på 3 bufellesskap. Det er Bruket Arkitektur AS som har teikna bygget, og H2 Hardanger prosjekterer beresystemet. Arkobygg AS er...

Fjelberg Fjordbruk går for massivtre!

Fjelberg Fjordbruk går for massivtre!

H2 Hardanger AS bistår Alsaker Fjordbruk AS på Fjelberg Fjordbruk. Vår oppgåve er RIB-Prosjektering, inklusiv koordinering mot massivtreleverandør. Prosjektet er teikna av arkitekt Lars J. Berge. Både i lager- og kontorbygg blir det nytta massivtre i veggar, dekker og...

Ænes Inkubator er i gang

Ænes Inkubator er i gang

På Ænes i Kvinnherad skal Lingalaks AS, Eide Fjordbruk og Tombre Fiskanlegg AS byggje eit av dei største landbaserte settefiskanlegget i regionen. Byggherre har valt H2 Hardanger som administrativ ressurs i prosjektet. Totalt bistår H2 Hardanger med prosjektleiar,...

Endå eit prosjekt i Fuglafjell AS er overlevert

Endå eit prosjekt i Fuglafjell AS er overlevert

Hardingsmolt AS har teke i bruk nytt administrajonsbygg  30. april 2020 vart det nye administrasjon- og personalbygget til Hardingsmolt AS overlevert. H2 Hardanger har stått for RIB-prosjektering og prosjektadministrasjon. Bygget på over 600 kvadrat inneheld mellom...

Har henta Tone Sandven tilbake

Har henta Tone Sandven tilbake

Tone er sivilingeniør og byrja hjå H2 Hardanger AS alt i 2011. Dei siste to åra har ho vore tilsett som konstruksjonsansvarleg hjå Vestlandske Limtreindustri AS. 1.mai kom ho tilbake til H2 Hardanger med auka kompetanse innan trekonstruksjonar. Me er svært takksame...

H2 Hardanger veks

H2 Hardanger veks

1. mars 2020 vart H2-laget utvida med to tilsette. Dei nye tilskota til firmaet er Harald Fykse og Wenche Eide Skeie. Harald er utdanna VA-ingeniør og har mellom anna lang erfaring frå Multiconsult. I H2 Hardanger skal han jobba som prosjektleiar. Wenche er utdanna...