Ny brannstasjon på Voss

Ny brannstasjon på Voss

H2 Hardanger har, saman med resten av Fuglafjell, vunne oppdraget med å byggja ny brannstasjon på Voss. Me har tidlegare vist i Kvam at brannstasjon er noko me kan.

Den nye brannstasjonen vil verta reist på Tvildemoen, og skal, i samsvar med Voss Herad sine miljøambisjonar, førast opp i massivtre. Forprosjektet er utarbeidd av MAD arkitekter, så her er det snakk om høge arkitektoniske kvalitetar. Me har som mål å innfri alle ambisjonane som er stilt både til oss og prosjektet. Dette skal me gjera gjennom lokal kompetanse og røynsle frå prosjekt av same omfang, funksjon, material- og kvalitetskrav.

Byggjinga vil gå i gang snarleg, og me reknar med ei byggjetid på om lag 18 månader.

anlegget.

 

 

Illustrasjon av pumper. 3D-illustrasjon, Framo

Bilete: Illustrasjonar av den nye brannstasjonen. MAD arkitekter

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim

Norsk havteknologisenter er eit nasjonalt kunnskapssenter som skal bidra til berekraftig utvikling av havnæringa. Senteret er under oppføring og skal etter planen stå ferdig i 2028.

Byggherre er Statbygg og Sintef vert brukar.
Framo AS har leigd inn H2 Hardanger til prosjektleiing i samspelsfasen. Olav Mikal Fykse er prosjektleiar, og fortel om eit stort og viktig prosjekt for aktørar i havnæringa. Laboratoriet skal brukast for å simulera realistiske tilhøve ute på havet. Samt for å testa og utvikla ulike installasjonar til offshore-konstruksjonar, skip, fiskemerdar og havvindturbinar, før dei vert tekne i bruk.

I samspelsfasen er det fokus på koordinering mellom byggherre, brukar, byggentreprenør og utstyrsleverandørar for å kunne tilpasse framdrift og utvikle grensesnitt til byggefasen.

Arealet på heile senteret er på om lag 45 000 kvm, og bassengbygget kjem på 26 000 kvm.

Framo AS skal totalt levere 96 pumper. 225 kubikkmeter vatn i sekundet som skal strøyme gjennom bassenget. 225 kubikkmeter i sekundet tilsvarar omtrent dobbelt av normal vassføring i Nidelven.

 

Illustrasjonsbilete under syner pumpene, og fortel noko om storleiken på anlegget.

 

 

Illustrasjon av pumper. 3D-illustrasjon, Framo

Illustrasjon av pumper. 3D-illustrasjon, Framo

Bilete i overskrifta: Illustrasjon av det nye havbassenget. 3D illustrasjon, Statsbygg/LINK Arkitektur

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Vøla av kyrkjetak i Strandebarm

Kyrkja skal få nytt tak. Prosjektet er finansiert med 7,5 millionar kommunale kroner og 1,5 millionar frå Riksantikvaren.

H2 si rolle er prosjekt- og byggjeleiing.

Tilbodet frå H2 Hardanger AS var klart best på alle punkt, ifylgje kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Seinare i prosessen skal fellesrådet velja entreprenør. Biskopen er søkt om løyve til å gjennomføra prosjektet.

Overlevering av Voss Ungdomsskule

Overlevering av Voss Ungdomsskule

 

Fredag 15. desember vart Voss ungdomsskule overlevert frå Horgi AS til Voss herad.

Prosjektet var ei totalentreprise med samspel, og totalentreprenør har vore Horgi AS som H2 Hardanger er ein del av.

H2 Hardanger har hatt mange ulike rollar i prosjektet som blant anna prosjekteringsleiing, prosjektering av bygningsfysikk, bæresystem samt vatn og avløp.
Anders Hjartnes har hatt rolla som prosjekt- og byggjeleiar i heile prosjektet.
Arkitekt er HLM arkitektur AS.

Samspelsfasen starta i mars 2021, og rivinga av eksisterande bygg starta i mai 2021.
Prosjektet har omfatta riving av eksisterande gym og symjehall, i tillegg til  bygging av ny idrettS- og skulefløy.
Bygga har eit BRA på ca 2780m2 og inneheld blant anna klasserom, sanserom, aula, gymsal og teknisk kjellar med reinseanlegg for utebassenget. I tillegg vart heile utomhusområdet ved Voss ungdomsskule oppgradert med blant anna ballbinge, løpebane, pergola og utebenkar.

Idrettsdelen er oppført i lim- og massivtre, medan skuledel er oppført i prefab betong.

Me takkar for tilliten, og er stolte over å få medverke til at innbyggjarane på Voss får eit så staseleg og bra skulebygg!

 

Eide Smolt Sundal – Nytt smoltanlegg

Eide Smolt Sundal – Nytt smoltanlegg

Eide Fjordbruk AS har via selskapet Eide Smolt AS kjøpt det gamle smoltanlegget i Sundal av Sjøtroll Havbruk AS
(del av Lerøy Seafood Group). Anlegget har konsesjon til produksjon av 2 mill. smolt pr år innanfor gjeldande utsleppsløyve.

Prosjektet omfattar i byggetrinn 1 riving av det gamle anlegget, etablering av 6 nye fiskekar (12 m i diameter), fôringsanlegg, oksygenanlegg, slamreinsesanlegg  og nytt bygg med reinseanlegg for inntaksvatn, ny trafo, garderobar og kontorfasilitetar. Biletet viser anlegget før riving.
I seinare byggetrinn er det mellom anna lagt opp til etablering av fleire fiskekar, ny overføringsleidning for ferskvatn, ny avløpsleidning til sjø og nytt bygg for slamanlegget.

Planlegging av anlegget er gjennomført med ein defineringsfase mellom Eide Smolt og H2 Hardanger, deretter ein sampelsfase vår-haust 2023 mellom Eide Smolt, Artec Aqua og H2 Hardanger.

Gjennomføring av prosjektet blir utført med prosessleveranse som ein totalentreprise, medan resterande leveransar blir utført som delte entreprisar og byggherreinnkjøp. Rivearbeid er utført og planlagt oppstart byggearbeid er i januar 2024. Målet er innsett av smolt i oktober 2024.

Vårt oppdrag: Prosjektadministrasjon (PL, PGL, SHA/KP/KU, BL) og RiMiljø, RiB, RiG og BIM prosjektering.

Byggeperiode: 2024

Byggherre: Eide Smolt AS

Entreprenørar: Artec Aqua AS (prosess og elektro), Byggservice AS (grunn, betong, stål), Jondal Bygg AS (tømrar og malar), Nils Aksnes & Co AS (VVS)